Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Cyfrowy Polsat oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat

Data: 
31 mar 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2011 r. Spółka jako kredytobiorca wraz z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., mPunkt Polska S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z: Citibank, N.A., London Branch, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland plc (Banki Prowadzące) oraz obejmującym: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Bank (Polska) S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., HSBC Bank plc, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Nordea Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank International AG, Bank DnB Nord Polska S.A., DnB NOR Bank ASA, Alior Bank S.A., Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) (Umowa Kredytu).

Umowa Kredytu przewiduje udzielenie kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.400.000.000 zł (jeden miliard czterysta milionów złotych) (Kredyt Terminowy) oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych) (Kredyt Rewolwingowy).

Kredyt Terminowy i Kredyt Rewolwingowy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Kredytu Terminowego i Kredytu Rewolwingowego uzależniona jest od poziomu wskaźnika skonsolidowany dług netto / skonsolidowana EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa. Kredyt Terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2011 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 31 grudnia 2015 r. Ostateczną datą spłaty całości Kredytu Rewolwingowego, jest również dzień
31 grudnia 2015 r.

Ponadto, w dniu 31 marca 2011 r. Spółka jako kredytobiorca wraz z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., mPunkt Polska S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. zawarła z Bankami Prowadzącymi, Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) (Umowa Kredytu Pomostowego). Umowa ta przewiduje udzielenie kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Loan) do maksymalnej kwoty będącej równowartością w euro kwoty 1.400.000.000 zł (jeden miliard czterysta milionów złotych) wynoszącej na dzień podpisania umowy około 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro)(Kredyt Pomostowy).

Kredyt Pomostowy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy EURIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, rosnącej wraz z długością okresu wykorzystania kredytu. Kredyt Pomostowy ma być spłacony w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wierzytelności wobec Spółki i pozostałych dłużników z tytułu powyższych umów kredytu, zostaną zabezpieczone zabezpieczeniami ustanawianymi przez Spółkę, jak i przez inne podmioty.

W szczególności, zabezpieczenia te obejmować będą: zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki i innych odpowiednich podmiotów, zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych od Spółki, w tym na akcjach Telewizji Polsat S.A. po ich nabyciu przez Spółkę, cesje praw na zabezpieczenie, hipoteki, oświadczenia notarialne o poddaniu się egzekucji oraz analogiczne zabezpieczenia ustanowione na udziałach (akcjach) lub aktywach spółek zależnych od Spółki lub od Telewizji Polsat S.A., które są rządzone prawem obcym.

Kredyt Terminowy i Kredyt Pomostowy zostaną wykorzystane przez Spółkę na nabycie wszystkich akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Kredyt Rewolwingowy może być wykorzystany przez Spółkę (lub przez innych kredytobiorców z grupy kapitałowej Spółki, w tym, po finalizacji transakcji nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat S.A., grupy kapitałowej Telewizji Polsat S.A.) na inne cele, m.in. refinansowanie istniejącego zadłużenia, natomiast nie będzie wykorzystany na nabycie akcji Telewizji Polsat S.A.
Nabycie akcji spółki Telewizja Polsat S.A. ma nastąpić w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r. (Umowa Inwestycyjna), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r., nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz nr 8 z dnia 25 marca 2011 r.

Zawarcie przez Spółkę Umowy Kredytu oraz Umowy Kredytu Pomostowego było przewidziane w Umowie Inwestycyjnej i stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających w niej określonych. Umowa Kredytu i Umowa Kredytu Pomostowego zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2011
Ostatnia aktualizacja 28.04.2015