Zawarcie umowy o roamingu krajowym z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. (umowa znacząca)

Data: 
01 lip 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2008 r. została zawarta pomiędzy Spółką a Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. (PTC) umowa o roamingu krajowym, przewidującą możliwość korzystania przez użytkowników naszej usługi operatora wirtualnej sieci telefonii komórkowej z sieci radiowej PTC. Umowa określa zasady rozliczeń pomiędzy stronami, poprzez wskazanie stawek za: (i) usługi głosowe (za minutę połączenia), oraz (ii) transmisję danych (za megabit pobieranych informacji). Wartość umowy będzie iloczynem wykorzystanych przez klientów minut połączeń (lub ilości pobieranych danych) oraz stawek wskazanych w umowie. Stawki te nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i przewiduje szczególne przyczyny uprawniające strony do jej wypowiedzenia.

Zgodnie z wymaganiami PTC umowa przewiduje klauzule wyłączności, za każdy przypadek naruszenia przez Spółkę zasady wyłączności, PTC ma prawo żądać zapłaty przez Spółkę kary umownej w wysokości uzgodnionej na dany rok, w którym nastąpiło naruszenie, przy czym w żadnym wypadku kara ta nie będzie mniejsza niż 10.000.000 złotych.

Umowa została zawarta pod prawem polskim. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, traci moc umowa o roamingu krajowym z dnia 8 czerwca 2006 r. (opisana szczegółowo w prospekcie emisyjnych Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2008 r. w rozdziale 22.4).

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacowaną wartość, która w okresie 5 lat przekroczy 10% kapitałów własnych Spółki.

 Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014