Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych

Data: 
16 gru 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a Mobyland Sp. z o.o. (Mobyland), dotycząca zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie związanym z zapewnieniem świadczenia usług transmisji danych przez Mobyland na rzecz Spółki.

W ramach powyższej umowy Mobyland zapewni dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość zdefiniowana zostanie na podstawie odrębnych zamówień wystawianych przez Spółkę, dotyczących zakupu usługi transmisji danych, wyrażonej jako ilość GB.

W dniu podpisania umowy Spółka złożyła zamówienie nr 1 zakładające zakup usługi transmisji 12 milionów GB z gwarantowanym okresem ważności pakietu transmisji danych do dnia 31 grudnia 2013 r oraz ceną 0.00903 PLN za 1MB/netto. Płatność z tytułu powyższego zamówienia nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2011 roku. Powyższe zamówienie w pełni zaspokaja potrzeby biznesowe w zakresie usług transmisji danych w zakładanym okresie, świadczonych dla obecnych i przyszłych klientów Spółki.

Kolejne zamówienia składane będą w terminach późniejszych, a ich wartość uzależniona będzie od zasięgu geograficznego sieci Mobyland oraz wielkości zamawianej usługi transmisji danych.

Zawarcie powyższej umowy stanowi realizację strategii spółki zakładającej świadczenie swoim klientom usługi zintegrowanej, w tym usług dostępu do Internetu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014