Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r.

Data: 
25 mar 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 marca 2011 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej (Aneks) zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Umowa Inwestycyjna), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. O spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w aneksie nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. do umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r., Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Aneks został zawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak, Heronimem Rutą, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Sprzedający I), Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Sprzedający II), Karswell Limited (Sprzedający III) i Sensor Overseas Limited (Sprzedający IV) (łącznie Sprzedający).

Aneks przewiduje, iż część ceny za akcje spółki Telewizja Polsat S.A. (Akcje Sprzedawane), tj. łącznie 2.600.000.000 PLN, która ma zostać zapłacona przelewem, płatna będzie przez Spółkę na rzecz każdego ze Sprzedających w terminie 48 dni od daty zawarcia z nim umowy sprzedaży Akcji Sprzedawanych, jednak nie wcześniej niż po wydania przez danego Sprzedającego Akcji Sprzedawanych Spółce. Pozostała część ceny tj. łącznie 1.150.000.003,32 PLN zostanie zapłacona przez Spółkę w dniu sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez potrącenie wierzytelności Sprzedających z wierzytelnościami Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedających za akcje objęte przez Sprzedających w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dodatkowo Aneks wprowadza zapis, iż Spółka, zaoferuje Sprzedającym warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umów kredytowych, z których środki mają zostać wykorzystane m.in. na nabycie Akcji Sprzedawanych.

Powyższe zmiany do Umowy Inwestycyjnej weszły w życie z chwilą podpisania Aneksu przez wszystkie strony. Jednocześnie strony sporządziły tekst jednolity Umowy Inwestycyjnej zawierający zmiany przyjęte Aneksem.

Postanowienia Aneksu nie zostały wprowadzone z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Aneks i Umowa Inwestycyjna zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014