Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Data: 
07 gru 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2010 r. wpłynął do Spółki aneks do umowy kredytowej zawarty w dniu 29 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank), na mocy którego zwiększeniu uległa kwota kredytu w rachunku bieżącym z 100 mln zł do 139 mln zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 208,5 mln zł. Pozostałe warunki kredytu nie ulegają zmianie.

Łączna wartość umów zawartych z Bankiem przez Spółkę oraz jej podmioty zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 154 mln zł.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014