Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r.

Data: 
29 gru 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej (Aneks) zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. (Umowa Inwestycyjna), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.

Aneks został zawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak (Akcjonariusz I), Heronimem Rutą (Akcjonariusz II), Karswell Limited (Akcjonariusz III), Sensor Overseas Limited (Akcjonariusz IV) (łącznie Akcjonariusze), z udziałem Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ I) i Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ II).

Na podstawie Aneksu Akcjonariusz I zobowiązał się przenieść na FIZ I, a Akcjonariusz II zobowiązał się przenieść na FIZ II prawa i obciążające go zobowiązania wynikające z Umowy Inwestycyjnej z wyjątkiem postanowień Umowy Inwestycyjnej regulujących między innymi: oświadczenia i zapewnienia złożone przez Akcjonariusz I oraz Akcjonariusz II w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, niektórych zobowiązań tych Akcjonariuszy oraz określonych postanowień dotyczących odpowiedzialności stron Umowy Inwestycyjnej (Cesja i przejęcie zobowiązań).

Cesja i przejęcie zobowiązań nastąpią pod warunkiem przeniesienia własności akcji posiadanych przez Akcjonariusza I na FIZ I i przez Akcjonariusza II na FIZ II nie później niż w terminie do dnia 22 czerwca 2011 r.

Strony Aneksu postanowiły również, że w związku z dokonaniem Cesji i przejęcia zobowiązań dokonają warunkowej zmiany Umowy Inwestycyjnej polegającej na tym, że z chwilą spełnienia się warunku do dokonania Cesji i przejęcia zobowiązań stronami Umowy Inwestycyjnej, poza Akcjonariuszami, staną się FIZ I i FIZ II. Ponadto, strony Aneksu wprowadziły warunkowe zmiany do Umowy Inwestycyjnej wynikające ze wstąpienia FIZ I i FIZ II do Umowy Inwestycyjnej jako jej strony. Zmiany Umowy Inwestycyjnej dotyczą, miedzy innymi, wprowadzenia odpowiedzialności gwarancyjnej Akcjonariusza I za wykonanie przez FIZ I oraz przez Akcjonariusz III wszystkich obowiązków nałożonych na te podmiotu na podstawie Umowy Inwestycyjnej oraz odpowiedzialności gwarancyjnej Akcjonariusza II za wykonanie przez FIZ II oraz przez Akcjonariusz IV wszystkich obowiązków nałożonych na te podmioty na podstawie Umowy Inwestycyjnej. Ponadto, strony ustaliły, że Akcjonariusz I oraz Akcjonariusz II pozostaną nadal odpowiedzialni za oświadczenia i zapewnienia złożone w Umowie Inwestycyjnej dotyczące sytuacji finansowej i prawnej Telewizji Polsat S.A. oraz jej spółek zależnych i będą zobowiązani do potwierdzenia tych oświadczeń i zapewnienia w dniu przeniesienia własności akcji spółki Telewizja Polsat S.A. (Przeniesienia Własności Akcji Sprzedawanych). Strony postanowiły również wprowadzić możliwość zbycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez sprzedających w różnych terminach nie później jednak niż do 30 czerwca 2011 roku.

Powyższe zmiany do Umowy Inwestycyjnej wejdą w życie w dniu wejścia w życie Aneksu. Jednocześnie strony postanowiły sporządzić tekst jednolity Umowy Inwestycyjnej.

Wszystkie postanowienia Aneksu zostały wprowadzone z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, jakim jest przeniesienia własności akcji posiadanych przez Akcjonariusza I na FIZ I oraz przez Akcjonariusza II na FIZ II nie później niż w terminie do 22 czerwca 2011 r.

Aneks i Umowa Inwestycyjna zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
39/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014