Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu

Data: 
28 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o zatwierdzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Spółki sporządzonego na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Emisja przez Spółkę akcji serii I oraz serii J nastąpi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2014 r. (Spółka podała do wiadomości publicznej treść uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w raporcie bieżącym nr 4/2014 z 17 stycznia 2014 r.).

Emisja akcji serii I oraz serii J nastąpi na potrzeby transakcji przejęcia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem), podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci komórkowej Plus. Akcje serii I oraz serii J zostaną objęte przez wspólników Metelem w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Metelem.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania Spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako wspólnika Metelem do przeniesienia udziałów EBOR w Metelem na rzecz Spółki, opisanego w umowie inwestycyjnej z EBOR z 19 grudnia 2013 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z 19 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014