Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

Data: 
26 lis 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 (h) Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 25 listopada 2008 r. uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.

Grupa Cyfrowy Polsat korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w poprzednich latach w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat. Dodatkowo, KPMG Audyt Sp. z o.o. świadczyła usługi audytorskie na rzecz Spółki związane z ofertą publiczną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014