Wykonanie opcji sprzedaży akcji Spółki Sferia S.A.

Data: 
13 mar 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 marca 2009 roku Spółka na podstawie Umowy Opcji z dnia 11 marca 2009 roku wykonała prawo opcji sprzedaży akcji w Spółce Sferia S.A. Zgodnie z zawiadomieniem skierowanym do Zygmunta Solorza-Żaka Spółka sprzeda 350.000 akcji Spółki Sferia S.A., po cenie objęcia akcji, tj. 53.396.000 zł powiększonej o odsetki w wysokości 5,5% rocznie naliczone od dnia 11 marca 2009 roku do dnia zapłaty za akcje zakupione w ramach opcji, Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu.

Decyzja ta została podjęta z uwagi na brak akceptacji przez część akcjonariuszy mniejszościowych zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu S.A. w Sferię S.A. Wykonanie opcji sprzedaży nastąpiło przy akceptacji Rady Nadzorczej.

Należy jednoznacznie podkreślić, iż Spółka zamierza kontynuować przyjętą strategię oferowania usług zintegrowanych multi play.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014