Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
08 lip 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 lipca 2008 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Polaris Finance B.V. 175.025.000  350.050.000 91,71%
Zygmunt Solorz-Żak 10.603.750 21.207.500  5,56%

 Na Walnym Zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. reprezentowanych było ogółem 381.702.875 głosów Spółki Cyfrowy Polsat S.A., stanowiących 83,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C i D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Artykuł 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014