Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2012

Data: 
24 maj 2012

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 8 maja 2012 r. w trybie pisemnym uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.

Spółka wcześniej korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w latach 2010 - 2011 i KPMG Audyt Sp. z o.o. w latach 2005 - 2009.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014