Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Data: 
27 lip 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. h Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 05 lipca 2011 r. w trybie obiegowym uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Spółka wcześniej korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (przed zmianą formy prawnej KPMG Audyt Sp. z o.o.) w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata od 2005 do 2010 roku. 


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
57/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014