Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.

Data: 
24 cze 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 (h) Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 22 czerwca 2010 r. uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014