Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Data: 
23 cze 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 (h) Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 22 czerwca 2009 r. uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.

KPMG Audyt Sp. z o.o. dokona również przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2009 roku.

Grupa Cyfrowy Polsat korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w poprzednich latach w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. Dodatkowo, KPMG Audyt Sp. z o.o. świadczyła usługi audytorskie na rzecz Spółki związane z ofertą publiczną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014