Wszczęcie postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data: 
14 sie 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania przez Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, polegających na stosowaniu w Regulaminie świadczenia usług zapisu, którego treść, w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), może być tożsama z treścią postanowień wpisanych do rejestru wzorców umów które zostały uznane za zakazane (Rejestr). Treść kwestionowanego przez Prezesa UOKiK zapisu jest następująca W przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietów Dodatkowych. Taka zmiana, a w szczególności również zastąpienie danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacja z danego programu w wyniku jego niskiej oglądalności, zaprzestania nadawania programu w wyniku zdarzeń obciążających jego nadawcę lub z przyczyn wywołanych decyzją organu administracji państwowej, orzeczeniem sądu nie stanowi zmiany Urnowy, jak również zmiany niniejszego Regulaminu

W ocenie Prezesa UOKiK, porównanie kwestionowanego postanowienia zawartego w Regulaminie z postanowieniami wzorców umowy wpisanymi do Rejestru pod numerami 571 oraz 1022 może wskazywać, iż treść przedmiotowego postanowienia w sposób tożsamy kształtuje prawa i obowiązki konsumentów oraz mieści się w hipotezie zakazanych postanowień wzorców umowy. Posługiwanie się przez przedsiębiorcę postanowieniem wzorca umowy, które zostało wpisane do Rejestru jest prawnie zakazane.

Spółka, od kilku miesięcy prowadzi prace, we współpracy z UOKiK i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, nad zmianą Regulaminu. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie w najbliższym czasie.

Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnej uwzględnia się, w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014