Wszczęcie postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data: 
15 kwi 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania antymonopolowego przeciwko Spółce w związku z nadużyciem pozycji dominującej na krajowym rynku sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro2008 polegającym na narzucaniu uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści poprzez uzależnienie sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego, co według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może stanowić naruszenie art. 9 ust. 2 punkt 6 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

W ramach prowadzonej akcji Euro 2008, która skierowana była wyłącznie do przedsiębiorców takich jak bary, puby, restauracje, nigdy nie miało miejsce uzależnienie sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego.

Cyfrowy Polsat S.A. występował przy zawieraniu umów w ramach akcji Euro2008 jedynie jako pełnomocnik podmiotu posiadającego prawa do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008. Spółka nigdy nie posiadała praw  do sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008, albowiem w tym zakresie nie był właścicielem praw autorskich i praw  pokrewnych ani nie posiadała licencji. 

Z powyższych powodów Spółka uważa, że podjęte postępowanie jest bezzasadne i w najbliższych dniach przedłoży UOKiK swoje stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnej uwzględnia się, w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.

Liczba dekoderów sprzedanych w ramach oferty Euro2008 stanowiła zaledwie 0,16% przyłączeń brutto w 2008 roku i niezauważalny wręcz udział w przychodach Spółki.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014