Wprowadzenie do obrotu akcji serii H oraz ustalenie daty pierwszego notowania

Data: 
26 maj 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. otrzymał uchwałę nr 666/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 26 maja 2011 r. stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji Spółki w dniu 30 maja 2011 r. i oznaczenia ich kodem ISIN PLCFRPT00013.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014