Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego

Data: 
30 kwi 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Uchwałą Nr 326/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 6 maja 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł. każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCFRPT00013:

  1. 75.000.000 akcji zwykłych serii E,
  2. 5.825.000 akcji zwykłych serii F,

2) notować akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CYFRPLSAT i oznaczeniem CPS.

W związku z powyższym pierwszym dniem notowań akcji Spółki będzie 6 Maja 2008 r.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014