Wniesienie aportu do spółki zależnej

Data: 
21 gru 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 r. została zawarta umowa przeniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego pomiędzy Spółką a Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. (CPTM), w której Spółka posiada 100% w kapitale zakładowym i głosach na  Zgromadzeniu Wspólników.

Umowa dotyczy wniesienia przez Spółkę do CPTM aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tworzącej oddział pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (Oddział), celem pokrycia 1.230.880 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy i objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale CPTM. Wartość wniesionego aportu wynosi 615.440.000 PLN.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w uchwale nr 11 z dnia 17 grudnia 2010 roku wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tworzącej Oddział, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 36/2010 w dniu 17 grudnia 2010 roku.

Zbycie Oddziału poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału  Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym CPTM ma na celu przeprowadzenie reorganizacji Spółki zakładające rozdzielenie przedmiotu podstawowej działalności Spółki, tj. udostępniania programów radiowych i telewizyjnych, usług telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu, od działalności w zakresie zarządzania majątkiem trwałym i wyposażeniem oraz zarządzania prawami własności intelektualnej.

Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
38/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014