Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za I kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu 14 maja 2008 r.

Data: 
07 sie 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowany zostanie  za pomocą systemu ESPI uzupełniony raport kwartalny za I kwartał 2008 r. opublikowany w dniu 14 maja 2008 r. Raport został uzupełniony o punkt 10, który brzmi następująco:

10. Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Cyfrowego Polsatu S.A. lub spółek zależnych podlegających konsolidacji

    a) Postępowanie przed Prezesem UOKiK w związku ze skargami zgłaszanymi przez konsumentów

W dniu 18 października 2006 roku Prezes UOKiK, w związku ze skargami zgłaszanymi przez konsumentów, skierował do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wezwanie o przesłanie wzorców umownych (umowy, regulaminy, cenniki) oferowanych konsumentom w ramach prowadzonej działalności. Pismem z dnia 21 maja 2007 roku Prezes UOKiK poinformował, że szereg spośród stosowanych przez spółkę we wzorcach umownych klauzul, wzbudziło zastrzeżenia urzędu. W piśmie z dnia 29 czerwca 2007 roku spółka Cyfrowy Polsat S.A. złożyła wstępne wyjaśnienia, ustosunkowując się do niektórych argumentów podniesionych przez Prezesa UOKiK. Pismem z dnia 23 lipca 2007 roku Prezes UOKiK wezwał spółkę do ustosunkowania się do pozostałych uwag oraz do przekazania stosowanego przez spółkę cennika usług. W piśmie z dnia 31 sierpnia 2007 roku spółka Cyfrowy Polsat S.A. odniosła się do pozostałych uwag Prezesa UOKiK.  W przypadku stosowania przez Spółkę niedozwolonych postanowień wzorców umowy Prezes UOKiK może nałożyć na Spółkę karę pieniężną w maksymalnej wysokości 10% obrotu uzyskanego przez Spółkę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

    b) Postępowanie przed Prezesem UOKiK w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W dniu 14 marca 2007 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie wstępnego ustalenia, czy spółka Cyfrowy Polsat S.A. dopuściła się naruszenia chronionych prawem interesów konsumentów.
Przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy ulotki reklamowe oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej spółki wprowadzały konsumentów w błąd co do zakresu świadczonych usług w ramach określonej umowy. Postępowanie obejmuje również zagadnienie ewentualnego naruszenia przepisów kodeksu cywilnego poprzez wysyłanie do konsumentów odpłatnych informacji tekstowych - sms, przy założeniu, że brak sprzeciwu konsumenta oznacza milczące wyrażenie zgody na świadczenie takich usług.
W dniu 30 maja 2007 roku Prezes UOKiK zawiadomił spółkę Cyfrowy Polsat S.A. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie uznania, iż stosowana przez spółkę praktyka reklamowa polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd odnośnie zawartości oferowanych programów telewizyjnych, co stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającą na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pismach z dnia 20 i 29 czerwca 2007 roku spółka odniosła się do niektórych uwag urzędu dostrzegając rozbieżności pomiędzy przekazami reklamowymi a zapisami zawieranych z klientami umów oraz wskazując przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. Spółka podkreśliła również, iż przedmiotowe rozbieżności zostały usunięte. Pismem z dnia 25 września 2007 roku Prezes UOKiK wezwał spółkę Cyfrowy Polsat S.A. do przedłożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało przesłane do Prezesa UOKiK wraz z pismem z dnia 8 października 2007 roku.

W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK, że stosowana przez Spółkę praktyka wprowadza konsumentów w błąd, odnośnie oferowanych programów telewizyjnych, co stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może nakazać zaniechanie jej stosowania oraz celem zapewnienia wykonania nakazu, może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia. W szczególności Prezes UOKiK może zobowiązać Spółkę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Może również nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt Spółki. Ponadto Prezes UOKiK może nałożyć  karę pieniężną w maksymalnej wysokości 10% przychodu osiągniętego przez Spółkę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

    c) Postępowanie przed Prezesem UOKiK w związku z podejrzeniem stosowania praktyk ograniczających konkurencję

W dniu 23 maja 2007 roku UOKiK Delegatura we Wrocławiu zawiadomiła spółkę Cyfrowy Polsat S.A. o wszczęciu na wniosek postępowania wyjaśniającego w sprawie wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przez spółkę zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez utrudnianie autoryzowanym dystrybutorom dystrybucji konkurencyjnej platformy cyfrowej n, prowadzonej przez ITI Neovision Sp. z o.o., co może stanowić naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z tym spółka została zobowiązana do przedstawienia określonych w zawiadomieniu dokumentów. W piśmie z dnia 22 czerwca 2007 roku spółka Cyfrowy Polsat S.A. przedłożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w dniu 17 października 2007 roku spółka przesłała do urzędu wymagane dokumenty. W dniu 8 listopada 2007 roku UOKIK Delegatura we Wrocławiu wezwała spółkę Cyfrowy Polsat S.A. do przedłożenia kolejnych informacji i danych. Cyfrowy Polsat S.A. udzielił odpowiedzi pismem z dnia 28 listopada 2007 roku.  Od tego zdarzenia Spółka nie otrzymała żadnej formalnej korespondencji w przedmiotowej sprawie. Jedynym źródłem informacji były doniesienia prasowe, m.in. wywiad Prezesa UOKIK w Gazecie Prawnej, w którym stwierdził, że postępowanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie nie będzie wszczęte.

W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK, że stosowana przez Spółkę praktyka ogranicza konkurencję, Prezes UOKiK może nakazać zaniechanie jej stosowania. Ponadto Prezes UOKiK może nałożyć na Spółkę karę pieniężną w maksymalnej wysokości 10% przychodu osiągniętego przez Spółkę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Podstawa prawna: Paragraf 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014