Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Data: 
11 lip 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje o ustanowieniu przez spółkę pośrednio zależną od Spółki zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez spółki pośrednio zależne od Cyfrowego Polsatu – Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”) – w dniu 17 czerwca 2013 roku Umowy Kredytów PLK (ang. Senior Facilities Agreement).

W dniu 10 lipca 2014 r. została zawarta przez spółkę pośrednio zależną od Spółki - Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („Plus TM”) umowa zastawów finansowych i rejestrowych (ang. Bonds Pledge Agreement) z Citicorp Trustee Company Limited („Citicorp”), na podstawie której ustanowiony został na rzecz Citicorp, pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń Umowy Kredytów PLK, zastaw na 29 obligacjach niezabezpieczonych, imiennych serii 1/2014 i wartości nominalnej 10.000.000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 290.000.000 zł, wyemitowanych przez Polkomtel na rzecz Plus TM w dniu 7 lipca 2014 roku („Obligacje”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku. Łączna wartość ewidencyjna zastawionych obligacji w księgach rachunkowych Plus TM wynosi 290.000.000 zł.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, Polkomtelem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę oraz Polkomtel a Citicorp i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Citicorp.

Kryterium stanowienia co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych miało zastosowanie do uznania Obligacji za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
58/2014
Ostatnia aktualizacja 05.09.2014