Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Data: 
29 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2014 r. umowy zastawu (ang. Deed of Shares Pledge and Charge) z UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, na podstawie której Spółka ustanowiła zastaw (rządzony prawem cypryjskim) na 2.212.325 udziałach swojej spółki zależnej Metelem Holding Company Limited (Metelem) o łącznej wartości nominalnej 2.212.325 EUR (tj. ok. 9.155.707,01 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 2014 r.) na rzecz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń.

Ustanowienie zastawu na udziałach Metelem jest kolejną czynnością ustanowienia zabezpieczenia w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 11 kwietnia 2014 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z 11 kwietnia 2014 r.

Spółka posiada 100% udziałów w Metelem uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Metelem. Zastawione udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Metelem. Spółka traktuje zastawione udziały Metelem jako inwestycję długoterminową. Łączna wartość ewidencyjna zastawionych udziałów Metelem w księgach rachunkowych Spółki wynosi 6.841.327.900,60 PLN.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie  i osobami zarządzającymi UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie.

Zastawione udziały w Metelem zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
53/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014