Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości

Data: 
18 paź 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu przez spółki zależne od Spółki zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) i wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki - Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) - w dniu 20 maja 2011 r. dłużnymi papierami wartościowymi (High Yield Notes), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2011 oraz 34/2011 datowanych odpowiednio na 31 marca 2011 r. i 20 maja 2011 r.

W dniu 18 października 2013 r., w związku z wniesieniem przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. ("Telewizja Polsat"), tytułem aportu do utworzonej przez Telewizję Polsat i Polsat License Ltd. (spółki zależne od Spółki) spółki cywilnej na prawie szwajcarskim (einfache Gesellschaft) pod nazwą Polsat Brands określonych znaków towarowych o łącznej wartości 880 milionów złotych ("Znaki Towarowe") - o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2013 datowanym na 4 października 2013 r. - spółki Telewizja Polsat oraz Polsat License Ltd. zawarły umowę zastawów rejestrowych i zastawów zwykłych na prawach ochronnych na Znakach Towarowych na rzecz Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania ("Citicorp"), pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Aktywa zostały uznane za znaczące w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Citicorp nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014