Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości

Data: 
21 cze 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) (Umowa Kredytu) i wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki - Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) - w dniu 20 maja 2011 r. dłużnymi papierami wartościowymi (High Yield Notes) (High Yield Notes), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2011 oraz 34/2011 datowanych odpowiednio na 31 marca 2011 r. i 20 maja 2011 r.

W dniu 20 czerwca 2011 r., w związku z przekształceniem spółki zależnej od Spółki - Telewizji Polsat S.A. - w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka zawarła umowę zastawu, na mocy której ustanowiła zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Telewizji Polsat Sp. z o.o. należących do Spółki.

W tym samym dniu 20 czerwca 2011 r. Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz spółki zależne od Telewizji Polsat Sp. z o.o.: RS TV S.A., Polsat Media Sp. z o.o., Media-Biznes Sp. z o.o., Nord License AS z siedzibą w Norwegii, Polsat License Ltd. z siedzibą w Szwajcarii i Polsat Futbol Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zawarły umowy i inne dokumenty, na podstawie których zostały ustanowione dodatkowe zabezpieczenia zabezpieczające spłatę kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie Umowy Kredytu, oraz spłaty (wykupu, odkupu) High Yield Notes, w szczególności:

(i) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(ii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa RS TV S.A;
(iii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Polsat Media Sp. z o.o.;
(iv) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Media-Biznes Sp. z o.o.;
(v) Zabezpieczenia na majątku Nord License AS;
(vi) Zabezpieczenia na majątku Polsat Futbol Ltd.;
(vii) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach w RS TV S.A. należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(viii) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Polsat Media Sp. z o.o., należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(ix) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Media-Biznes Sp. z o.o., należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(x) Zastaw na udziałach w Nord License AS, należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(xi) Zastaw na udziałach w Polsat Futbol Ltd., należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(xii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Telewizji Polsat Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xiii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących RS TV S.A. wobec różnych dłużników;
(xiv) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat Media Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xv) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Media-Biznes Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xvi) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Nord License AS wobec różnych dłużników;
(xvii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat Futbol Ltd. wobec różnych dłużników;
(xviii) Hipoteka na nieruchomościach będących własnością Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(xix) Hipoteka na nieruchomościach będących własnością RS TV S.A.;
(xx) Oświadczenie Telewizji Polsat Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxi) Oświadczenie RS TV S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxii) Oświadczenie Polsat Media Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxiii) Oświadczenie Media-Biznes Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteki powstaną z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
41/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014