Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości

Data: 
15 kwi 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z zawartymi przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) (Umowa Kredytu) i umową kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) (Umowa Kredytu Pomostowego), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. zostały zawarte i podpisane umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

(i) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;
(ii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki;
(iii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki;
(iv) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa mPunkt Polska S.A., spółki zależnej od Spółki;
(v) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., należących do Spółki;
(vi) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., należących do Spółki;
(vii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(viii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(ix) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących mPunkt Polska S.A. wobec różnych dłużników;,
(x) Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących własnością Spółki;
(xi) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xii) Oświadczenie Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xiii) Oświadczenie Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xiv) Oświadczenie mPunkt Polska S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014