Ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach o znacznej wartości

Data: 
19 kwi 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje o ustanowieniu dalszych zabezpieczeń w związku z zawartymi przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) i umową kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zostały zawarte i podpisane umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

(i) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach w mPunkt Polska S.A., należących do Spółki;
(ii) Przelewy wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Spółce wobec różnych dłużników.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014