Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną...

Data: 
07 maj 2011

Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 3 maja 2011 r., niniejszym informuje, że szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (Emitent), ustaliła w dniu wczorajszym warunki cenowe niepublicznej oferty stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 milionów euro (Obligacje). Obligacje będą sprzedawane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% wartości nominalnej, będą oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie, licząc od dnia 20 maja 2011 r., z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach, zaś ich termin zapadalności będzie przypadał w dniu 20 maja 2018 r.

Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych. Planowana sprzedaż Obligacji ma zostać zakończona w dniu 20 maja 2011 r.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem, jeżeli będzie to konieczne, z posiadanymi środkami finansowymi, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat. Nabycie to zostało sfinalizowane w dniu 20 kwietnia 2011 r.

W związku z ofertą Obligacji, Emitent, Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych zawarły w dniu dzisiejszym Umowę Sprzedaży Obligacji zawierającą standardowe postanowienia przy tego typu ofertach, określające w szczególności warunki zamknięcia transakcji emisji Obligacji.

Ani Obligacje ani gwarancje nie zostały zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. (FSMA) oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014