Umowy pożyczki pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. a Praga Business Park Sp. z o.o.

Data: 
11 wrz 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 września 2008 r. zostały podpisane dwie umowy pożyczki pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. (pożyczkodawcą) a Praga Business Park Sp. z o.o. (pożyczkobiorcą) - podmiotem zależnym od Spółki, w którym Spółka posiada 100% udziałów, na łączną kwotę 29.000.000 złotych, z czego:

1. Pożyczka na kwotę 26.000.000 złotych została udzielona na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spłata kredyty pozwoli na zniesienie zastawu rejestrowego na udziałach Praga Business Park Sp. z o.o., co jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia połączenia spółek (informacja o połączeniu spółek została opublikowana w raporcie bieżącym nr 27/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.)

2.  Pożyczka na kwotę 3.000.000 została udzielona na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej Praga Business Park Sp. z o.o.
Obie pożyczki są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla okresu 6-miesięcznego powiększonej o 2 punkty procentowe. Pożyczki zostały udzielone do dnia 31 stycznia 2009 r. Zabezpieczeniem pożyczek są weksle własne niezupełne.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014