Ujawnienie informacji opóźnionej

Data: 
25 lis 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji o podaniu do publicznej wiadomości treści informacji poufnej, w odniesieniu do której Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu jej ujawnienia w dniu 19 listopada 2014 r. (opóźnienie ujawnienia nastąpiło na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych).

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było podjęcie przez zarząd spółki Polkomtel Sp. z o.o., podmiotu w 100% zależnego wobec Spółki, uchwały w sprawie zamiaru złożenia ofert w
aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dnia
10 października 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
70/2014
Ostatnia aktualizacja 17.04.2015