Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu o wypłacie dywidendy

Data: 
29 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 (Uchwała w Sprawie Dywidendy). Treść Uchwały w Sprawie Dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podała do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 32 z 29 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały w Sprawie Dywidendy:

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy - na dzień 6 czerwca 2014 r.

3. Postanowienia Uchwały w Sprawie Dywidendy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej wchodzą w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.

4. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w punkcie 3 powyżej do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (a) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; (b) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy - na dzień 11 sierpnia 2014 r.

5. Postanowienia Uchwały w Sprawie Dywidendy wskazane w punkcie 4 powyżej wchodzą w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.

6. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w punkcie 5 powyżej do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (a) na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 33 lit. (c) Statutu Spółki tworzy się kapitał rezerwowy z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; (b) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych przeznacza się w ten sposób, że: (i) na kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w punkcie (a) powyżej, przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 395.613.526, w tym:

(1) 348.352.836 akcji Spółki wyemitowanych i istniejących na dzień podjęcia Uchwały w Sprawie Dywidendy oraz
(2) 47.260.690 akcji serii I, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 stycznia 2014 r., a które, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą uprawnione do udziału w dywidendzie w przypadku zarejestrowania ich na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem).

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki, z uwzględnieniem akcji, o których mowa w punkcie (2) powyżej, wynosi 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy).

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2014
Ostatnia aktualizacja 07.10.2014