Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii I oraz akcji serii J

Data: 
08 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 454/14 z dnia 7 maja 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych:

(i) do 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,04 PLN każda (Akcje Serii I) i nadać im kod PLCFRPT00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCFRPT00013; oraz

(ii) do 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,04 PLN każda (Akcje Serii J) i nadać im kod PLCFRPT00021, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja Akcji Serii I nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCFRPT00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.
Rejestracja Akcji Serii J nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii I oraz Akcji Serii J pod kodem, odpowiednio, PLCFRPT00013 i PLCFRPT00021 zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po przekazaniu przez KDPW komunikatu w tej sprawie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
41/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014