Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Data: 
29 kwi 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2014
Ostatnia aktualizacja 07.10.2014