Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku.

Data: 
24 kwi 2009

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2009 roku.

Po rozpatrzeniu punktu 19 przyjętego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 14 maja 2009 roku, do godziny 16.00,

Treść uchwał

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014