Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 8 marca 2010 roku

Data: 
09 mar 2010

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 marca 2010 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

czytaj załącznik

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014