Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat

Data: 
07 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że na potrzeby zmiany struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited (Metelem), po przejęciu tego podmiotu przez Spółkę, poprzez podwyższenie kapitału Metelem, tak aby umożliwić częściową restrukturyzację zadłużenia w grupie Metelem poprzez spłacenie przez spółkę Eileme 1 AB (publ), spółkę zależną Metelem, zadłużenia tej spółki z tytułu wyemitowanych obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25%, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r., Spółka dokonała transakcji walutowych typu forward z następującymi bankami - ING Bank ¦ląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (Transakcje), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 7 maja 2014 r., a w jej wyniku łączna wartość tych Transakcji osiągnęła 290 mln USD (877,2 mln złotych). Termin rozliczenia Transakcji został ustalony na dzień 23 maja 2014 r. ze średnim kursem wymiany na poziomie 3,0247 PLN/USD. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji.

Transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
36/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014