Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów...

Data: 
23 sty 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - 16.05.2011 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 10.11.2011 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 31.08.2011 r.

3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. - 17.03.2011 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2011 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014