Standard & Poor's Rating Services podtrzymał przyznany spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating...

Data: 
24 maj 2012

Standard & Poor's Rating Services podtrzymał przyznany spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-' oraz długoterminowy rating 'BB-' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ).

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat) informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services (S&P) podtrzymała przyznany spółce Cyfrowy Polsat korporacyjny rating kredytowy 'BB-' ze stabilną perspektywą. S&P podtrzymała także długoterminowy rating 'BB-' dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. (Obligacje), które zostały wyemitowane w dniu 20 maja 2011 roku przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014