Spłata zadłużenia z tytułu umowy kredytowej zawartej pomiędzy Praga Business Park Sp. z o.o., spółką zależną Cyfrowy Polsat S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wygaśnięcie zabezpieczeń

Data: 
16 gru 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że Praga Business Park Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów, dokonała w dniu 15 grudnia br. całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) zawartej 18 września 2006 r., w drodze zapłaty na rzecz Banku ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami. Ostatnia rata kredytu w wysokości 1.490.000 euro została spłacona w euro a środki na dokonanie tej spłaty Praga Business Park Sp. z o.o. nabyła w dniu 10 października 2008 r. po kursie zakupu waluty wynoszącym 3,5900 zł/euro. W wyniku dokonania całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wygasają zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 12.500.000 euro ustanowionej na nieruchomościach stanowiących własność Praga Business Park Sp. z o.o. oraz zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach Spółki w Praga Business Park Sp. z o.o. W związku z dokonaną spłatą kredytu zwolnione zostaną ponadto zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości  oraz przelewu wierzytelności z umów najmu.

Spłacony kredyt był jedynym zadłużeniem Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. denominowanym w walutach obcych.

Na dzień 15 grudnia 2008 r. jedynym zadłużeniem Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. jest zadłużenie Cyfrowego Polsatu S.A. w wysokości 110.311.968 zł z tytułu umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. zawartej w dniu 9 października 2007 r. na kwotę 200.000.000 zł. Zgodnie z harmonogramem ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 5 września 2010 roku.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014