Spłata zadłużenia oraz umorzenie obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
30 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. Eileme 1 AB (publ) (Eileme 1), spółka pośrednio zależna od Spółki, spłaciła całość zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji  PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i o oprocentowaniu 14,25% (Obligacje PIK Notes) i umorzyła Obligacje PIK Notes. Obligacje PIK Notes zostały umorzone po cenie równej 103% wartości nominalnej Obligacji PIK Notes powiększonej o naliczone i należne odsetki do dnia 30 maja 2014 r.
Spłata zadłużenia z tytułu Obligacji PIK Notes została dokonana ze środków pozyskanych przez Eileme 1 w związku z wystawieniem dłużnego papieru wartościowego (szw. löpande skuldebrev), wyemitowanego pod prawem szwedzkim, na rzecz spółki zależnej Spółki - Metelem Holding Company Limited, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 51/2014 z 27 maja 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
54/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014