Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
06 sty 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2011 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. O podjęciu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału warunkowego Spółki stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat S.A. tj. Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Heronimem Rutą, spółką Karswell Limited oraz spółką Sensor Overseas Limited, zobowiązującej akcjonariuszy Telewizji Polsat S.A. do sprzedaży na rzecz Spółki 100% akcji Telewizji Polsat S.A. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. na podstawie którego stronami Umowy Inwestycyjnej stały się również Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. a o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014