Spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat

Data: 
17 gru 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki. Podjęcie powyższych uchwał stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką, a akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat S.A. tj. Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Heronimem Rutą, spółką Karswell Limited oraz spółką Sensor Overseas Limited, zobowiązującej akcjonariuszy Telewizji Polsat S.A. do sprzedaży na rzecz Spółki 100% akcji Telewizji Polsat S.A. O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2010
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014