Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r.

Data: 
30 gru 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku uzyskał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w aneksie nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. (Umowa Inwestycyjna).

Aneks został zawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak (Akcjonariusz I), Heronimem Rutą (Akcjonariusz II), Karswell Limited (Akcjonariusz III), Sensor Overseas Limited (Akcjonariusz IV) (łącznie Akcjonariusze), z udziałem Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ I) i Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ II) (Aneks).

Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej raportem bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz o zawarciu Aneksu raportem bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Warunek zawieszający dotyczył przeniesienia własności posiadanych przez Akcjonariusza I akcji spółki Telewizja Polsat S.A. na FIZ I oraz przeniesienia własności posiadanych przez Akcjonariusza II akcji spółki Telewizja Polsat S.A. na FIZ II.

W dniu 29 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał pisemne zawiadomienie od Akcjonariusza I oraz od Akcjonariusza II potwierdzające przeniesienie posiadanych przez nich akcji spółki Telewizji Polsat S.A. odpowiednio na FIZ I oraz FIZ II.

W wyniku powyższego Aneks z dnia 28 grudnia 2010 roku wszedł w życie. W związku z wejściem w życie Aneksu, weszły również w życie warunkowe postanowienia Umowy Inwestycyjnej jakie zostały wprowadzone przez strony w Aneksie i przestawione przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
40/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014