Rozwiązanie umowy zabezpieczenia oraz ustanowienie zabezpieczenia

Data: 
11 cze 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r., niniejszym informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości oraz o rozwiązaniu umowy dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości.

W dniu 10 czerwca 2011 roku Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (CP Finance), w której Spółka posiada 100 % akcji, zawarł umowę zastawniczą z Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie (Citicorp), na podstawie której CP Finance ustanowił na rzecz Citicorp, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów prawa, zastawy finansowy i rejestrowy na 10 obligacjach imiennych serii A o numerach 01-10 rządzonych prawem polskim, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 maja 2011 roku, o nominalnej wartości 35 mln EUR każda (o rocznym oprocentowaniu w wysokości 8,16% nominalnej wartości obligacji), o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR i o terminie zapadalności w 2018 roku (Obligacje), o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Powyższe zastawy zabezpieczają niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. wyemitowane przez CP Finance, o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. oraz zobowiązania Spółki i pozostałych dłużników z tytułu umów kredytu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.

Ponadto, w dniu 10 czerwca 2011 roku rozwiązana została umowa przelewu na zabezpieczenie z dnia 20 maja 2011 r. zawarta pomiędzy spółką CP Finance, jako cedentem, a Citicorp jako cesjonariuszem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na mocy której CP Finance dokonał warunkowego przelewu swoich praw z Obligacji, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

Obligacje zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości w związku z tym, że mają one wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Nie występują żadne związki pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki a Citicorp oraz osobami nim zarządzającymi. Ponadto, Citicorp nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Przedmiot zastawów stanowi długoterminową lokatę kapitału CP Finance.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
38/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014