Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania

Data: 
26 lut 2014

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. oraz 27/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., informuje o rozpoczęciu przez Spółkę oraz grupę instytucji finansowych w dniu 25 lutego 2014 r. negocjacji mających na celu pozyskanie przez Spółkę refinansowania, które umożliwi spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., z uwzględnieniem zmian, oraz z tytułu zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r.

Pozyskanie przez Spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, jest jednym z warunków koniecznych dla przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów spółki Metelem Holding Company Limited, podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci komórkowej Plus, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących powołanych powyżej.

Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez Spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014