Rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Data: 
15 maj 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której zaakceptowała rekomendację Zarządu Spółki, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
 
Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy.
 
Podstawą decyzji Zarządu, co do podziału zysku był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne, przedterminowe zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową i wyniki Spółki w przyszłych okresach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2013
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014