Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy zaakceptowana przez Radę Nadzorczą

Data: 
28 maj 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), informuje iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której zaakceptowała rekomendację Zarządu Spółki co do wysokości i terminu wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości. 57 gr. na 1 akcję, co daje 152.945.250 zł płatną  w dwóch transzach: 38 gr. na akcję, czyli 101.963.500 zł, w dniu 11 sierpnia br. oraz 19 gr. na akcję, czyli 50.981.750 zł, w dniu 17 listopada br.

Podstawa prawna:
Paragraf 38 punkt 1 ustęp 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014