Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku

Data: 
21 kwi 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka ) podaje do wiadomości, że dnia  21 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wniosku o niewypłacaniu dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Spółki za rok 2010.

Zarząd uzasadnia swoją decyzję potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Planowane przez Zarząd zmniejszenie zadłużenia Spółki, a tym samym obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych wynikających z podpisanych umów kredytowych, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014