Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu w związku z emisją akcji dla wspólników Metelem Holding Company Limited

Data: 
20 cze 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 czerwca 2014 r., na mocy którego została wpisana do rejestru nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki.

Wpis do rejestru nowej wysokości kapitału zakładowego dotyczy 47.260.690 akcji serii I oraz 243.932.490 akcji serii J wyemitowanych i wydanych wspólnikom spółki Metelem Holding Company Limited, o wydaniu których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 45/2014.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 14 maja 2014 r., z chwilą zapisania nowych akcji na rachunkach papierów wartościowych nabywców akcji. Od chwili podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł i dzieli się na 639.546.016 akcji. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 818.963.517.

Rejestracja miała na celu zaktualizowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych dotyczących wielkości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby reprezentujących go akcji. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
56/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014