Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

Data: 
20 wrz 2013
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 września 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12 września 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2013 roku w ten sposób, że:

dotychczasowa treść Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:   1. działalność radiowa i telewizyjna;    2. działalność telekomunikacyjna;   3. przetwarzanie danych;   4. działalność związana z bazami danych;   5. działalność związana z informatyką;   6. usługi w zakresie call center;   7. działalność artystyczna i literacka;   8. działalność rozrywkowa;   9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;   10. działalność w zakresie reklamy;   11. usługi w zakresie poligrafii;   12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;   13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;   14. działalność w zakresie budownictwa;   15. zarządzanie nieruchomościami;   16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;   17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;   18.  produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;   19. wynajem maszyn i urządzeń;   20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;   21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;   22. wykonywanie badań i analiz technicznych;   23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;   24. działalność holdingów;   25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;   26. świadczenie usług finansowych;   27. pośrednictwo finansowe;  28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;  29. usługi kadrowo-płacowe;  30.  usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.   Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji."

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

"Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:   1. działalność radiowa i telewizyjna;    2. działalność telekomunikacyjna;   3. przetwarzanie danych;   4. działalność związana z bazami danych;   5. działalność związana z informatyką;   6. usługi w zakresie call center;   7. działalność artystyczna i literacka;   8. działalność rozrywkowa;   9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;   10. działalność w zakresie reklamy;   11. usługi w zakresie poligrafii;   12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;   13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;   14. działalność w zakresie budownictwa;   15. zarządzanie nieruchomościami;   16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;   17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych; 18.  produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;   19. wynajem i dzierżawa;   20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;   21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;   22. wykonywanie badań i analiz technicznych;   23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
24. działalność holdingów;   25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania; 26. świadczenie usług finansowych;   27. pośrednictwo finansowe;  28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;  29. usługi kadrowo-płacowe;  30.  usługi doradztwa gospodarczego i finansowego; 31.  działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; 32. działalność portali internetowych; 33. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 34. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji." 

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 07/11/06/2013 Rady Nadzorczej podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2013 roku, jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014