Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

Data: 
03 lip 2012

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 czerwca 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 27 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku w ten sposób, że:

dotychczasowa treść Art. 27 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Art. 27 ust. 1

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

Art. 27 ust. 1

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce.

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 07/05/06/2012 Rady Nadzorczej podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014